Wypis i wyrys z ewidencji gruntów

Data poblikacji: 12-08-2019

 

Wypis z ewidencji gruntów i budynków

Wypis z rejestru gruntów to wyciąg z opisowej części aktualnego operatu ewidencji gruntów. Zawiera on dane właściciela lub władającego, jak również oznaczenia działek ewidencyjnych z ich powierzchniami ewidencyjnymi właściciela lub władającego, oznaczenia działek ewidencyjnych z ich powierzchniami ewidencyjnymi w rozbiciu na wchodzące w ich skład klasoużytki gruntowe. W wypisie tym znajdują się również informacje dotyczące oznaczenia ksiąg wieczystych prowadzonych dla przedmiotowych działek innych dokumentów prawnych.

Wypis z rejestru gruntów wykorzystywany jest w obrocie nieruchomościami. Może on stanowić załącznik do wniosku o wydanie warunków zabudowy, pozwolenia na budowę itp. Jest on stosowany przez instytucje państwowe do ustalenia stanu i zakresu posiadania.

Wyrys z mapy ewidencyjnej jest dokumentem, którego treścią jest odpowiedni fragment mapy ewidencyjnej przedstawiający działki ewidencyjne, wchodzące w skład jednej jednostki rejestrowej gruntów (jednej nieruchomości gruntowej), w powiązaniu z działkami sąsiednimi, a także inne obiekty związane z tymi działkami, jeżeli są treścią tego fragmentu mapy ewidencyjnej, takie jak: budynki, kontury użytków gruntowych, kontury klasyfikacyjne. Jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej w powiązaniu z odpowiednim wypisem z ewidencji gruntów i budynków.  Sporządzony jest łącznie z wypisem z rejestrów gruntów stanowiąc z nim integralną całość.

Jak uzyskać wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków?

Aby otrzymać wypis z EiG należy złożyć odpowiedni wniosek w Wydziale Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wniosek można poBrać TUTAJ.

W celu uzupełnienia wniosku będziemy musieli podać oczywiście poza naszymi danymi osobowymi także dane identyfikujące interesującą nas nieruchomość tj.:
- powiat,
- gminę,
- obręb ewidencyjny lub adres nieruchomości,
- numer działki ewidencyjnej/numer jednostki rejestrowej/numer księgi wieczystej.

Wraz z wnioskiem o wydanie wypisu należy załączyć także dowód dokonania opłaty za dokument, który chcemy uzyskać. Wniosek można pobrać ze strony internetowej obywatel.gov.pl i uzupełnić wcześniej lub otrzymać w starostwie i uzupełnić na miejscu.

Uprawnieni

Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające dane podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. 1629 z późn. zm.) na żądanie:
a) właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis; 
b) organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis; 
c) operatorów sieci w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 
d) innych podmiotów niż wymienione w podpunkcie a-c, które mają interes prawny w tym zakresie.      

Uproszczony wypis

W niektórych przypadkach, zamiast wypisu i wyrysu z rejestru gruntów możemy starać się uzyskać uproszczony wypis z ewidencji gruntów. Jest on wyciągiem z części opisowej aktualnego operatu ewidencji gruntów zawierający w swej treści jedynie dane umożliwiające przyporządkowanie władającego lub właściciela do posiadanej przez niego działki ewidencyjnej. Wykorzystywany jest głównie jako załącznik do wniosków o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu lub pozwolenia na budowę, dostarczając informacji o właścicielach nieruchomości znajdujących się w obszarze otaczającym projektowaną inwestycję.

Uproszczony wypis nie zawiera informacji o niektórych danych ewidencyjnych. Nie będzie on również zawierał klauzuli o przeznaczeniu do wpisu w księdze wieczystej. Jego zakres może jednak obejmować wiele działek ewidencyjnych wchodzących w skład jednostki rejestrowej gruntów albo też wiele działek ewidencyjnych wchodzących w skład wielu jednostek rejestrowych gruntów w granicach jednego obrębu ewidencyjnego.

Nim złożymy wniosek warto zatem upewnić się, czy wystarczy nam ubiegać się o uproszczony wypis czy też konieczne będzie uzyskanie pełnego wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.