Wszystko o księgach wieczystych

Księgi wieczyste to publiczny i jawny rejestr sądowy ukazujący stan prawny:

- nieruchomości tj. domów, mieszkań, działek budowlanych, gruntów,
- spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Regulacje, co do instytucji księgi wieczystej znajdują się w Ustawie z dnia 6 lipca 1982 roku (Dz. U. Nr 19, poz. 147 o księgach wieczystych i hipotece, jak również w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 1992 roku w sprawie wykonania przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 29, poz. 128).

Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece księgi wieczyste są jawne. Nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej ani wniosków, o których uczyniono w niej wzmiankę. Ponadto, domniemywa się, że prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym.

Zgodnie z zasadą rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych: W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe.

Prowadzeniem ksiąg wieczystych zajmują się sądy rejonowe. Treść księgi wieczystej można przeglądać osobiście – w siedzibie sądu rejonowego właściwego dla danego budynku lub przez internet. Jeśli jednak chcemy skorzystać z wyszukiwarki kw udostępnionej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości – musimy posiadać numer kw.

 

Budowa księgi wieczystej

 

Zarówno elektroniczna księga wieczysta, jak i jej wersja papierowa – podzielone są na IV działy, zawierające informacje na temat danej nieruchomości. 

 

I dział księgi wieczystej

 

Dział I księgi wieczystej składa się z dwóch poddziałów. 

Pierwszy z nich: I-O – Oznaczenie nieruchomości zawiera podstawowe informacje na temat nieruchomości, dla której założono księgę wieczystą.  Znajdują się tutaj rubryki dotyczące położenia nieruchomości, liczby nieruchomości, której dotyczy dana księga wieczysta, a także informacje na temat położenia nieruchomości – numeru działki, nazwy i numeru obszaru ewidencyjnego, a w przypadku lokalu – również liczby pomieszczeń.

Dział I-SP (Spis praw), to z kolei informacje na temat praw związanych z własnością. Można tutaj znaleźć wpisy na temat praw przysługujących właścicielom lub użytkownikom wieczystym danej nieruchomości.

 

II dział księgi wieczystej

 

Dział II księgi wieczystej zatytułowany Własność to dane prawnego właściciela nieruchomości lub użytkownika wieczystego. Znajdziemy tutaj jego imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców oraz numer PESEL. 

Jeśli właścicielem nieruchomości  jest osoba prawna lub jednostka niebędąca osobą prawną (np. spółka jawna, spółka z o.o., spółka komandytowa) w dziale II kw znajdziemy jej pełną nazwę, a także siedzibę, numer KRS oraz numer REGON.

Ponadto, w jednej z podrubryk działu drugiego można znaleźć również informacje na temat sposobu nabycia nieruchomości (akt notarialny, orzeczenie sądu, decyzja administracyjna lub inna podstawa).

 

III dział księgi wieczystej

 

Dział III księgi wieczystej, zatytułowany Prawa i roszczenia, zawiera treści dotyczące praw, roszczeń i ograniczeń związanych z prawem rzeczowym (oprócz hipoteki). Można tu znaleźć wpisy dotyczące:

- użytkowania wieczystego,

- użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną własność”,

- użytkowania wieczystego i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności”,

- użytkowania wieczystego, własności budynku stanowiącego odrębną własność i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności”,

A także „wszelkie prawa, roszczenia i ograniczenia ciążące na lokalach wyodrębnionych z nieruchomości ciążą na związanych z nimi udziałach we współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym.

To w tym dziale księgi wieczystej należy szukać informacji na temat służebności gruntowej (przesyłu, przechodu i przejazdu), jak również służebności osobistej.

 

IV dział księgi wieczystej

 

Dział czwarty księgi wieczystej (Hipoteka) zawiera informacje na temat ewentualnego obciążenia hipoteką danej nieruchomości. Z tej części księgi wieczystej dowiemy się również, jakim rodzajem hipoteki nieruchomość jest obciążona, w jakiej wysokości oraz walucie. Również tutaj znajduje się rubryka dotycząca opróżnionego miejsca hipotecznego.

Księgi wieczyste po adresie nieruchomości


Chociaż zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. księgi wieczyste są jawne i każdy może mieć do nich wgląd – ich przeglądanie nie jest tak łatwe, jak mogłoby się wydawać. Oczywiście, jeśli posiadamy numer elektronicznej księgi wieczystej – nie ma problemu ze sprawdzeniem jej treści. Wystarczy udać się do wydziału wieczystoksięgowego sądu rejonowego właściwego dla lokalizacji danej nieruchomości lub skorzystać z internetowej przeglądarki na naszej stronie Pobierz księgę lub  na stronie ekw.ms.gov.pl

Sytuacja komplikuje się, kiedy nie mamy numeru księgi wieczystej, a nie jesteśmy właścicielami nieruchomości. W takim przypadku do pozyskania numeru księgi wieczystej konieczna jest wizyta w sądzie lub w wydziale geodezji i złożenie stosownego wniosku. Kolejny krok – to prawidłowe uzasadnienie chęci uzyskania informacji na temat numeru księgi wieczystej. Musimy, bowiem wykazać się interesem prawnym – czyli znaleźć uzasadnienie w prawie, dlaczego powinniśmy posiadać numery KW. Niestety takim uzasadnieniem nie jest chęć kupienia danej nieruchomości.

Jeśli sąd lub urząd odmówił udzielenia informacji – można wyszukać numery księgi wieczystej po adresie – za pośrednictwem naszej strony internetowej.  Aby to zrobić należy wpisać prawidłowe dane do wyszukiwarki. Niezwykle istotne jest by używać polskich znaków – w przeciwnym razie, może nie udać się wyszukać numerów księgi wieczystej.


Księgi wieczyste po numerze działki


Ustalenie numeru księgi wieczystej, dla właściciela nieruchomości nie powinno stanowić najmniejszego problemu. Wystarczy udać się do wydziału wieczystoksięgowego sądu rejonowego, właściwego dla położenia nieruchomości i tam poprosić o numer elektronicznej księgi wieczystej. To samo powinniśmy zrobić, jeśli posiadamy jeszcze numer papierowej księgi wieczystej – w takim przypadku przyda nam się uzyskać nowy, dzięki któremu sprawdzimy księgi wieczyste online.

Oprócz sądu – w uzyskaniu numeru kw może pomóc Wydział Geodezji, właściwy dla położenia nieruchomości. Wystarczy poprosić o wypis i wyrys z ewidencji gruntów. Jednak i tam, uzyskanie tych danych wymaga udowodnienia, że jesteśmy właścicielami działki lub wykazania interesu prawnego. 

Jeśli zależy nam na czasie lub interesująca nas nieruchomości do nas nie należy i nie jesteśmy w stanie wykazać interesu prawnego co do pozyskania kw, można skorzystać z wyszukiwania numeru księgi wieczystej po ID działki lub po numerze działki.

 

Czym różni się ID działki od numeru działki?

 

Chociaż i jedno i drugie to w skrócie numer działki – kluczem do znalezienia numeru księgi wieczystej jest poprawne wpisanie danych w wyszukiwarkę.

Numer identyfikacyjny działki (numer ID) to zestaw cyfr, na które składają się dokładne informacje, co do lokalizacji działki m.in. kod województwa, obrębu, powiatu, czy wreszcie właściwy numer działki. Wyszukując numer księgi wieczystej po numerze działki nie ma potrzeby podawania gminy, czy miejscowości, bowiem te informacje zostały zawarte w kodzie.

Mogłoby się zatem wydawać, iż numer identyfikacyjny działki, to jeden z najdokładniejszych sposobów na uzyskanie numeru księgi wieczystej. I faktycznie byłaby to prawda, ale niestety nie zawsze w księdze wieczystej uwzględniono numer identyfikacyjny działki. Może się zatem okazać, że w danym przypadku konieczna będzie ręczna weryfikacja przesłanych danych, co trwa nieco dłużej, ale daje pewność, że odszukane numery księgi wieczystej są prawidłowe.

 

Księgi wieczyste po nazwisku

 

Spływa do nas wiele zapytań, odnośnie tego, czy wyszukujemy księgi wieczyste po nazwisku. Niestety nie wykonujemy tego rodzaju usługi i nie będziemy jej wykonywać. Zdajemy sobie sprawę, że dla wielu osób, wyszukanie elektronicznej kw po nazwisku jest najwygodniejszym i najszybszym rozwiązaniem, gdyż nie zawsze znamy numer działki, czy adres interesującej nas nieruchomości. Jednak ze względu na ochronę danych osobowych, nie możemy wyszukiwać ksiąg wieczystych po nazwisku. Zresztą, tego rodzaju poszukiwania byłyby obarczone sporym prawdopodobieństwem błędu, bowiem nietrudno znaleźć w skali kraju dwie osoby o takim samym imieniu i nazwisku. By mieć całkowitą pewność, że chodzi nam o księgi wieczyste konkretnej osoby konieczne byłoby dodanie do kryterium np. numeru PESEL właściciela nieruchomości, którego większość z poszukujących i tak nie posiada.

 

Wyszukiwania ręczne


Może się zdarzyć, że zamówione przez nas numery księgi wieczystej nie pojawią się od razu – zamiast tego wyświetli się komunikat, o wyszukiwaniu ręcznym. Tego typu sytuacja będzie miała miejsce, jeśli system nie znajdzie automatycznie numerów księgi wieczystej. Może się to zdarzyć, jeśli wpiszemy niepoprawne dane, nie użyjemy polskich znaków. Niekiedy po prostu informacje zawarte w księdze nie będą zawierały adresu nieruchomości, a numer działki. Również wtedy konieczne będzie sprawdzenie, numeru działki poszukiwanej lokalizacji i na jej podstawie wyszukanie numeru księgi wieczystej.


Opłaty


Koszty wyszukiwania księgi po adresie to 19 zł w przypadku płatności elektronicznych lub 30,75 brutto w przypadku płatności SMS.

Wśród dostępnych w naszym systemie płatności elektronicznych znajdują się szybkie płatności Dotpay oraz PayPal (płatności Kartą lub Express Checkout).


Faktury


Możliwe jest otrzymanie faktury za zamówione usługi. Wystarczy przy dokonywaniu zakupu zaznaczyć opcję Faktura, a po realizacji zamówienia zostanie wystawiony odpowiedni dokument. W przypadku firm, należy pamiętać, by podać poprawnie wszystkie dane, w tym NIP.