Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Data poblikacji: 21-09-2018

Całkowita spłata kredytu hipotecznego, zaciąganego najczęściej na kilkadziesiąt lat, to dla wielu osób prawdziwa ulga. W końcu można cieszyć się własnym mieszkaniem, bez konieczności obciążania comiesięcznego budżetu wysoką ratą. Należy jednak pamiętać jeszcze o wykreśleniu hipoteki z księgi wieczystej, bowiem nikt nie zrobi tego za nas. Nawet spłacona hipoteka, będzie widniała w kw, dopóki nie złożymy do sądu odpowiedniego wniosku.

Wbrew pozorom, wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nie jest trudne, a samo wypełnienie wniosku potrwa maksymalnie kilkanaście minut. 

 

Chcesz wykreślić hipotekę – uzyskaj zaświadczenie

 

W pierwszej kolejności powinniśmy jednak zadbać o uzyskanie zaświadczenia od wierzyciela o spłacie hipoteki. Zgodnie z art. 100 ustawy o księgach wieczystych i hipotece: „W razie wygaśnięcia hipoteki wierzyciel obowiązany jest dokonać wszelkich czynności umożliwiających wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej”.  

Jeśli naszym wierzycielem był bank – wystarczy pismo bankowe, bowiem dokument ten posiada rangę dokumentu urzędowego. Jeśli zaciągaliśmy pożyczkę prywatną, zaświadczenie od wierzyciela powinno być wyrażone w formie pisemnej i potwierdzone notarialnie.

Po uzyskaniu odpowiednigo dokument oraz zgody wierzyciela na wykreślenie hipoteki z kw, pozostaje nam uzupełnić wniosek KW-WPIS, dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:  WNIOSEK KW-WPIS

 

księgi wieczyste po adresieksięgi wieczyste po numerze działki

Jak uzupełnić formularz KW-WPIS

 

W przypadku chęci wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej, na pierwszej stronie formularza  KW-WPIS uzupełniamy tylko informacje na temat sądu rejonowego, do którego składamy wniosek, numeru Wydziału Wieczystoksięgowego tegoż sądu oraz numeru księgi wieczystej, z której hipotekę chcemy wykreślić.

Na stronie drugiej należy zaznaczyć tylko rubrykę „Wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki” oraz uzupełnić treść żądania. Nie ma jednej oficjalnej formuły jaką należy wpisywać przy wykreśleniu hipoteki, najważniejsze by zawierała ona informacje na temat numeru księgi wieczystej, z której hipotekę chcemy wykreślić, a także wysokość hipoteki oraz dane wierzyciela.

Przykładowe żądanie wykreślenia hipoteki może wyglądać następująco:

Wnoszę o wykreślenie z działu IV księgi wieczystej nr. …. hipoteki (kaucyjnej/umownej itd). do kwoty…  na rzecz (dane wierzyciela).
 

Na tej stronie należy uzupełnić dane wnioskodawcy, czyli osoby, która wnosi o wykreślenie hipoteki, oraz dane uczestnika postępowania – czyli wierzyciela.

Czwarta strona formularza jest zarazem ostatnią, na której musimy coś uzupełnić. Należy tutaj opisać załączniki, które złożymy wraz z wnioskiem. Te załączniki to na pewno dokument potwierdzający spłatę hipoteki oraz dowód uiszczenia opłaty za wniosek KW-WPIS.
Na dole strony jeszcze raz podajemy swoje imię i nazwisko (jako Wnioskodawcy), a także datę złożenia wniosku oraz podpis.