Poprawa wpisu w księdze wieczystej

Data poblikacji: 23-07-2018

księgi wieczyste po adresieksięgi wieczyste po numerze działki

Jak poprawić wpis w księdze wieczystej?

Może zdarzyć się, iż podczas przeglądania ksiąg wieczystych zauważymy w niej błąd. Jak sobie poradzić w takiej sytuacji? Wszystko zależy od tego, z jakiego rodzaju błędem mamy do czynienia.

 

Literówki, usterki językowe

 

Chociaż księgi wieczyste to dokument  urzędowy, za ich  powstanie i treść odpowiada człowiek – możliwe są zatem mniej lub bardziej poważne omyłki. Chociaż rzadko – możemy jednak spotkać się z błędami czysto technicznymi – powstałymi podczas przepisywania treści  papierowej do wersji elektronicznej księgi wieczystej. Najczęściej są to zwykłe literówki, błąd w nazwisku, czy nazwie ulicy, bądź też błędnie zsumowane liczby.

Warto wiedzieć, że tego rodzaju usterki nie powodują niezgodności stanu zapisanego w kw ze stanem rzeczywistym, a sąd powinien poprawić je z urzędu. Gdyby jednak okazało się, że tego nie zrobił – warto  złożyć wniosek w wydziale wieczystoksięgowym o poprawienie błędu. Nie trzeba przy tym uiszczać żadnej opłaty. 

 

Dezaktualizacja informacji 

 

Podobnie powinniśmy postąpić w przypadku dezaktualizacji oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej tzn. zmianie numeru działki, czy nazwy ulicy, na skutek zmiany podziału administracyjnego miasta, gminy lub powiatu. Również w tej sytuacji powinny one zostać poprawione z urzędu. Gdyby jednak tak się nie stało – analogicznie jak w przypadku literówek i usterek językowych – wystarczy złożyć wniosek o poprawę informacji.

 

Błędy merytoryczne 

 

Poza usterkami, które nie mają istotnego wpływu na treść kw – możemy mieć do czynienia także z błędami merytorycznymi, których występowanie w kw powoduje niezgodność treści z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości. Takim błędem może być np. źle wpisane nazwisko lub imię właściciela nieruchomości, niepoprawna data urodzin czy imiona rodziców. W takim przypadku naprawa błędu będzie nas jednak kosztowała. Wraz z wnioskiem o poprawę nieprawidłowych informacji należy również złożyć dowód uiszczenia odpowiedniej opłaty.

 

Błędy w dokumentach źródłowych

 

Błędne zapisy w księdze wieczystej mogą być nie tylko skutkiem omyłki w sądzie, czy też dezaktualizacji informacji. Niekiedy zdarza się również, że to akt notarialny, czy inny dokument, na podstawie którego dokonywano wpisu do księgi wieczystej zawierał błąd, który następnie przepisano do kw. W takim przypadku należy w pierwszej kolejności poprawić dokument, na podstawie którego dokonywano wpisu, a następnie przedłożyć go w sądzie wraz z wnioskiem o zmianę wpisu w księdze wieczystej i oczywiście dowodem uiszczenia opłaty.

Jeśli błąd pojawił się w akcie notarialnym – to notariusz może wysłać do sądu wniosek o poprawę wpisu w kw.

 

Dlaczego warto dbać, by informacje zawarte w księdze wieczystej były aktualne?

 

Jak już wcześniej wspomniano, zgodnie z Ustawą z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece domniemywa się, że prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym.  Może się, więc okazać, że pozornie drobny błąd, przysporzy nam problemów podczas próby sprzedaży nieruchomości – a na pewno ja opóźni. 
 

Przydatne linki:

- pełna treśc ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece:  TUTAJ

- wniosek o wpis do księgi wieczystej: TUTAJ