Ostrzeżenie w księdze wieczystej

Data poblikacji: 23-01-2019

Ostrzeżenie w księdze wieczystej

Zgodnie z Art. 626. KC, Wpis do księgi wieczystej ostrzeżenia i sprostowanie usterek wpisu:

§ 1. Sąd z urzędu dokona wpisu ostrzeżenia, jeżeli dostrzeże niezgodność stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. W razie stwierdzenia, że dla tej samej nieruchomości albo dla tego samego ograniczonego prawa rzeczowego prowadzi się dwie lub więcej ksiąg wieczystych, ujawniających odmienny stan prawny, wpisu ostrzeżenia dokonuje się we wszystkich księgach wieczystych założonych dla tej nieruchomości.

Jednym z najczęstszych przypadków, w którym sąd dokona wpisu ostrzeżenia do księgi wieczystej, jest nieuregulowanie sytuacji dotyczącej właściciela lub współwłaściciela nieruchomości. Wiele osób nie dokonuje zmian w księgach wieczystych nawet po odziedziczeniu nieruchomości w spadku, błędnie sądząc, iż sąd lub notariusz dokona tego wpisu automatycznie. 

Tymczasem to sami musimy zadbać o aktualność danych. Jeśli notariusz sporządzający akt poświadczenia dziedziczenia zawiadomi sąd właściwy do prowadzenia księgi wieczystej, o zmianie właściciela, to sąd z urzędu dokona wpisu ostrzeżenia, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej jest niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym. 

Ostrzeżenie o niezgodności stanu prawnego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości wyłącza rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych.

Jak postąpić w takiej sytuacji?

Aby usunąć ostrzeżenie, w tym przypadku, należy zgłosić do sądu wniosek o dokonanie zmian w KW, ujawniając wszystkich właścicieli nieruchomości, wraz z udziałami, które im przysługują i oczywiście odpowiednimi dokumentami potwierdzajacymi prawo własności nieruchomości.