Jak uzupełnić wniosek KW-ZAL

Data poblikacji: 14-02-2019

Wniosek o założenie księgi wieczystej – Jak uzupełnić

Aby założyć księgę wieczystą nieruchomości należy w sądzie rejonowym, właściwym dla położenia danej nieruchomości  złożyć prawidłowo uzupełniony wniosek KW ZAL i uiścić odpowiednią opłatę (przelewem lub w kasie sądu).

Jak uzupełnić wniosek o założenie księgi wieczystej?

Wniosek KW-ZAL możemy pobrać zarówno ze strony praktycznie każdego sądu rejonowego jak i ze strony bip.ms.gov.pl

W pierwszej kolejności należy podać nazwę sądu rejonowego, w którym zamierzamy złożyć wniosek, wraz z numerem właściwego wydziału wieczystoksięgowego. Numery wydziałów znajdują się na stronie sądu rejonowego – można je także znaleźć na naszej stronie (kody sądów rejonowych).

Kolejny krok, to wybór jednej z czterech treści żądania, czyli zaznaczenie, czy nowa księga wieczysta ma być założona dla nieruchomości gruntowej, nieruchomości budynkowej, nieruchomości lokalowej, czy też spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Jeśli przedmiotem żądania jest założenie księgi wieczystej dla nieruchomości odłączonej/wyodrębnionej z innej księgi wieczystej, w kolejnym polu należy wskazać numer księgi wieczystej, z której część nieruchomości zostanie wyodrębniona lub odłączona. 

Jeśli natomiast przedmiotem żądania jest założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta, przez dołączenie jej do istniejącej księgi wieczystej, w polu nr 4 należy wskazać numer tej księgi wieczystej.

Kolejne rubryki dotyczą położenia nieruchomości – województwo, powiat, miejscowość, gmina i ewentualnie dzielnica. Jeśli założenie księgi wieczystej dotyczy nieruchomości gruntowej należy podać oznaczenie i obszar działki ewidencyjnej. W przypadku nieruchomości budynkowej lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dotyczące domu jednorodzinnego w rubrykach 14 – 17 wpisuje się ulicę, numer budynku, liczbę kondygnacji oraz powierzchnię użytkową.

W tym miejscu warto pamiętać, iż parter to kondygnacja pierwsza, I piętro to kondygnacja druga itd. Kondygnację najlepiej wpisać cyfrą arabską.

W przypadku, gdy przedmiotem żądania jest założenie księgi wieczystej dla nieruchomości lokalowej lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu należy uzupełnić informacje na temat:

- Położenia nieruchomości (ulica, numer budynku, numer lokalu, kondygnacja).

- Powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do lokalu (w metrach kwadratowych ). Jeśli sytuacja dotyczy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu podajemy tylko powierzchnię mieszkania (bez piwnicy). Jeśli natomiast ubiegamy się o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości lokalowej – należy podać zsumowaną powierzchnię mieszkania i piwnicy.

- Rodzaju i liczby izb wchodzących w skład lokalu oraz pomieszczeń przynależnych do lokalu. Informacje te muszą pokrywać się z informacjami zawartymi w zaświadczeniu otrzymanym od spółdzielni. Zaświadczenie należy dołączyć do wniosku.

Kolejnym krokiem w uzupełnieniu wniosku jest wpisanie Treści żądania, podając dane wpisane wyżej. Jeśli nie zmieściliśmy się w polu 25, możemy pisać dalej w polu 26. 

Pole 27 zostawiamy puste.

W polu zatytułowanym Oświadczenie, należy złożyć własnoręczny podpis. Ponadto należy skreślić słowa pełnomocnika/przedstawiciela ustawowego.

Kolejne pola dotyczą danych wnioskodawcy/uczestnika postępowania. Należy tam  wpisać informacje odnoście numeru PESEL, imienia/imion, nazwiska, imienia ojca, matki, a w przypadku osób prawnych np. spółki z o.o. należy podać jej REGON, nazwę firmy i numer KRS. 

Jeśli do formularza zamierzamy dołączyć załączniki KW-ZADF, KW_OZN, KW-WU, KW-PP ich ilość należy wpisać w rubrykach od 100 do 103.

Z kolei w polach 104 – 108 mamy miejsce na wpisanie danych identyfikujących inne dokumenty, które zamierzamy dołączyć do wniosku.