Dopisanie współwłaściciela nieruchomości do księgi wieczystej

Data poblikacji: 06-05-2019

Dopisanie członka najbliższej rodziny, jak i zupełnie postronnej osoby, jako współwłaściciela nieruchomości w księdze wieczystej przebiega tak samo. Procedura wpisu do księgi wieczystej nie jest skomplikowana, trudności mogą jednak stwarzać działania, które należy podjąć przed dokonaniem wpisu. Nie można bowiem po prostu wskazać osoby, z którą chcemy oficjalnie dzielić dom czy mieszkanie. Osoba, która ma zostać wpisana jako współwłaściciel nieruchomości musi posiadać odpowiedni tytuł prawny, czyli dokument, z którego będzie wynikało, iż ma prawo zostać wpisana do KW jako współwłaściciel.

Jak uzyskać tytuł prawny współwłasności?

Dokumentem na podstawie, którego można zostać wpisanym do KW, jako współwłaściciel jest chociażby umowa sprzedaży części nieruchomości lub umowa darowizny. Tę drugą stosuje się zwłaszcza w przypadku krewnych pierwszego stopnia. Oczywiście każda z tych umów musi zostać sporządzona przez notariusza. Jednocześnie to notariusz zgłosi nowego współwłaściciela do wydziału wieczystoksięgowego. 

Opłaty

Wpis do księgi wieczystej kosztuje 200 zł i jest to opłata stała. Natomiast różnie będzie kształtował się podatek, którego wysokość uzależniona jest od wartości nieruchomości oraz sposobu, w jaki dokonaliśmy przeniesienia części własności (darowizna/sprzedaż). W przypadku małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, ojczyma i macochy następuje całkowite zwolnieni z podatku od spadku i darowizn.

Konieczne będzie także opłacenie taksy notarialnej, której wysokość uzależniona jest od wartości przedmiotu czynności notarialnej:

1) do 3000 zł – 100 zł;
2) powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
3) powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
4) powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
6) powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
7) powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

Przy obliczaniu wartości przedmiotu czynności notarialnej nie odlicza się obciążeń i bonifikat.